Polski Czerwony Krzyż OddajKrew.pl


Warning: include(/lib/top.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##oddajkrew/lib/smarty/Smarty.class.php on line 1925

Warning: include(/lib/top.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /##oddajkrew/lib/smarty/Smarty.class.php on line 1925

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/lib/top.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /##oddajkrew/lib/smarty/Smarty.class.php on line 1925
 
 
 

Litera prawa

Jakie są wymagania zdrowotne dla kandydata na dawcę i dawcy krwi?
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.
Przywilej Zasłużonego Honorowego Krwiodawcy – Poza kolejnością...
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - art. 47c
Stanowisko Narodowego Centrum Krwi w sprawie uprawnień przysługujących Zasłużonym Krwiodawcom, ubezpieczonych w kraju Unii Europejskiej a korzystających z opieki zdrowotnej w Polsce - odpowiedź dyrektora NCK
Stanowisko Narodowego Centrum Krwi w sprawie uprawnień przysługujących Zasłużonym Krwiodawcom, ubezpieczonych w kraju Unii Europejskiej a korzystających z opieki zdrowotnej w Polsce - odpowiedź p.o. dyrektora NCK
Informacje na temat recept wystawianych Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi - paragraf 22, załącznik nr 1 do Roporządzenia (kod ZK)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich
Komu przysługuje odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Jak wygląda odznaka i kto ją nadaje (ZHDK)?
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
Opinia Ministerstwa Zdrowia w sprawie ważności wszystkich wystawionych przez Polski Czerwony Krzyż od 1969 roku legitymacji stwierdzających nadanie tytułu i odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
Kto otrzymuje odznaczenie "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"?
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
Uchwała ZG PCK nr 311/2017 z dn.19.12.2017 r. – kryteria i procedury postępowania podczas wnioskowania o nadanie ZHDK odznaki „HDK-ZdZN”
Nowy- aktywny - wzór wniosku o nadanie odznaki „HDK-ZdZN”
Uzyskanie odznaki Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu
Przeliczanie innych składników krwi do nadania tytułów i odznak honorowych dla honorowych dawców krwi
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych.
Prawo honorowego krwiodawcy do dnia wolnego od pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. §12.
Bezpłatne leki dla zasłużonego honorowego dawcy krwi
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, art 43
Leki refundowane świadczeniobiorcy posiadającemu tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
Wnioski o nadanie odznaczeń i wyróżnień
wzór wniosku na odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu", który obowiązuje od 01 października 2010 r.
wniosek o nadanie wyróżnienia Kryształowe Serce
Wzór wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia - Rozporządzenie Prezydenta RP z dn.04.08.2011 r
Regulamin Odznaki Honorowej PCK
Ważne dokumenty
Uchwała nr 109/2016 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 13 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża na kadencję 2016-2020.
Uchwała nr 108/2016 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 13 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia przez ZG PCK rekomendacji do składu Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK na kadencję 2016/2020.
Uchwała nr 407/2015 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 20 października 2015 roku w sprawie powołąnia Sekcji Kolejarskiej w ramach Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
Uchwała nr 268/2014 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu i w Regulaminie Rad Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
 Status HDK PCK
 REGULAMIN KLUBOW HDK PCK    
 Przewodnik ochrony znaku Czerwonego Krzyża    
Inne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków
Rozporządzenie MZ w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Ustawa o publicznej służbie krwi
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi
Zasady nadawania sztandarów Klubom HDK PCK
Zasady nadawania imion Klubom HDK PCK
SPRAWDŹ PRZYWILEJE W SWOIM WOJEWÓDZTWIE!